UA

Медіа

Звіт про корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління

05.04.2019

Спеціально для видання “Українськи юрист” Олена Линник, керуючий партнер GRYPHON GROUP, розповідає про впровадження нової категорії звітності – звіту про управління 

Одним із результатів внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Закон) стало впровадження для українських підприємств нової категорії звітності – звіту про управління.

Введення такої форми звітності в законодавство України є результатом імплементації положень статтей 19-20 Директиви ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств від 26 червня 2013 року № 2013/34/ЄС та Директиви ЄС про розкриття нефінансової та іншої інформації окремими великими підприємствами та групами від 22 жовтня 2014 року № 2014/95/ЄС.

Верховна Рада України, імплементуючи норми зазначених Директив ЄС, закріпила поняття та мету звіту про управління у Законі. Так, звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Пропонуємо більш детальніше зупинитися на порядку складання та подання українськими підприємствами власного звіту про управління до державних та регуляторних органів України.

Перш за все, слід зазначити, що відповідно до частини 7 статті 11 Закону, звіт про управління у 2019 році зобов’язані подати:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес (великі підприємства, підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);
  • середні підприємства.

В свою чергу, середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства.

Щодо інформації яку необхідно розкривати у звіті про управління, варто зазначити наступне.

В першу чергу, на сьогодні  відсутні офіційно затверджена форма звіту про управління та єдиний підхід щодо його змісту.

Однак, беручи до уваги положення національних нормативних актів, методичні рекомендації державних органів та існуючу міжнародну практику, цей звіт не є ще однією класичною формою фінансової звітності.

Це самостійний звіт, що виконує окремі завдання та пояснює фактори, що вплинули та будуть впливати на фінансові результати підприємства.

Зокрема, Міністерство фінансів України розробило загальні методичні рекомендації (затверджені Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» від 7 грудня 2018 року), якими встановлено певний перелік інформації, що рекомендується розкривати підприємствами у власних звітах про управління.

До такої інформації належить, зокрема: організаційна структура та опис діяльності підприємства; результати діяльності; ліквідність та зобов’язання; екологічні аспекти; соціальні аспекти та кадрова політика; ризики; дослідження та інновації; фінансові інвестиції; перспективи розвитку; корпоративне управління (складають підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію).

Відповідно до методичних рекомендацій ключовим завданням цього звіту є пояснення особливостей діяльності підприємства, що не можуть бути розкриті у фінансовій звітності.

Натомість, для підприємств, регуляторами яких є Національний банк України (НБУ) та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), встановлені окремі обов’язкові пункти, що повинні бути розкриті у звіті про управління.

Наприклад, вимоги НБУ до структури звіту про управління банків містяться у Постанові НБУ «Про затвердження інструкції про порядок складання та подання фінансової звітності банків України» №373 від 24.10.2011 р. Згаданою Постановою НБУ передбачено, що звіт про управління банку повинен складатись з опису: характеру бізнесу; цілей керівництва та стратегії досягнення цих цілей; ресурсів, ризиків та відносин (ключові фінансові та нефінансові ресурси, система управління ризиками, відносини з акціонерами та пов’язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними); результатів діяльності та перспектив подальшого розвитку; ключових показників діяльності.

Дещо інші підходи у розкритті інформації у звіті про управління пропонуються НКЦПФР відносно підприємств – емітентів цінних паперів. Відповідно до п.п 6 п. 2 Глави 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що затверджене Рішенням НКЦПФР №2826 від 3 грудня 2013 року (у редакції Рішення НКЦПФР №854 від 4 грудня 2018 року), звіт про управління емітента цінних паперів є невід’ємною частиною регулярної річної інформації емітента, та має включати: звіт про корпоративне управління; вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; інформацію про розвиток емітента; інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану, доходів і витрат емітента.

Варто відзначити, що Міністерство фінансів України та згадані вище державні регулятори встановили тільки мінімальний перелік напрямів та показників підприємств, які повинні розкриватись у звітах про управління та залишили право підприємствам на власний розсуд розкривати іншу інформацію, яку вважають за доцільне.

В свою чергу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), на сьогодні не встановила особливих вимог до звіту про управління фінансових установ. У зв’язку з цим, фінансові установи при підготовці власних звітів про управління, швидше за все, можуть орієнтуватись на методичні рекомендації, що були затвердженні Міністерством фінансів України, а страхові компанії – емітенти цінних паперів – Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що затверджене Рішенням НКЦПФР №2826 від 3 грудня 2013 року (у редакції Рішення НКЦПФР №854 від 4 грудня 2018 року).

Щодо порядку та строків подачі звіту про управління необхідно зазначити наступне.

Відповідно частини 2 статті 11 Закону, порядок подання звіту про управління визначається Кабінетом Міністрів України (КМУ).

Згідно з абзацом 5 пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, що затверджений Постановою КМУ                № 419 від 28 лютого 2000 року, звіт про управління подається підприємствами (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) разом з річною фінансовою звітністю.

Таким чином, враховуючи загальні строки подання річної фінансової звітності, підприємства, що становлять суспільний інтерес та середні підприємства зобов’язані подати звіт про управління до: органів Державної фіскальної служби – до 28 лютого року, що слідує за звітним роком(у строки подання річної декларації про прибуток); органів статистики – до 28 лютого року, що слідує за звітним роком; Нацкомфінпослуг – до 28 лютого року, що слідує за звітним роком;

Разом з цим, підприємства, що підзвітні НБУ та НКЦПФР, подають звіт про управління не пізніше 30 квітня року, що слідує за звітним роком.

На завершення відзначимо, що звіт про управління є своєрідним бізнес-планом підприємства, який, зокрема, описує бізнес процеси майбутніх періодів, а тому додатково може вирішувати ряд важливих питань: розкривати діючу бізнес-модель підприємства та перспективи його зростання; підтверджувати прозорість діяльності перед контролюючими та регуляторними органами; бути додатковим засобом підтвердження власної фінансової стійкості та інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів.

Далі буде…

Поділитися:

Вам буде цікаво:

Звіт про прозорість GRYPHON AUDIT 2019

30.04.2020

Вашій увазі представлено Звіт про прозорість ТОВ «Грифон Аудит» за 2019 рік. У Звіті розкрита інформація про структуру та корпоративне управління ТОВ «Грифон Аудит», ключові принципи роботи, а також...
Вивести на чесну воду

20.05.2019

Олена Линник

Спеціально для видання “Українськи юрист” Олена Линник, керуючий партнер GRYPHON GROUP, розповідає про інструменти, за допомогою яких можна виявити реальний фінансовий стан боржника і рівень його платоспроможності Пані Олено, чим...
Долг под контролем

08.05.2019

Управляющий партнер GRYPHON GROUP Елена Линник и Старший партнер GRYPHON GROUP Игорь Линник Специально для издания «ТОП-50 ведущих банков Украины 2019» C января 2017 года, банки, осуществляющие деятельность на территории Украины...
Звіт про корпоративне управління

05.04.2019

Олена Линник

Спеціально для видання “Українськи юрист” Олена Линник, керуючий партнер GRYPHON GROUP, розповідає про впровадження нової категорії звітності – звіту про управління  Одним із результатів внесення змін до Закону України «Про...
Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

12.12.2018

Олена Линник

Джерело: Укаїнський Юрист Керуючий партнер GRYPHON GROUP Олена Линник Форензік офіцер  GRYPHON GROUP Евгеній Столярчук Правильне управління фінансами компанії та економічно обґрунтоване корпоративне структурування є запорукою ефективного функціонування компанії...
Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

12.11.2018

Інесса Михальенко

Спеціально для видання “Українськи юрист” Інесса Михальченко,  партнер GRYPHON GROUP, розповідає  про внутрішньобанківські комплаєнс-процедури для визначення фінансового стану боржників/контрагентів. За офіційними даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, протягом 2012...
Регуляторне середовище (Regulatory)

11.10.2018

Олена Линник та Ігор Линник

Європейський вектор Підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році, Україна офіційно обрала європейський вектор розвитку. Це не простий шлях. Він потребує системного та невідкладного реформування більшості...
Про ключові новації та правничі інструменти які стануть у нагоді задля узгодження діяльності бізнесу нормами Регламенту GDPR

10.10.2018

Олена Линник

Джерело: Український Юрист Із наближенням травня 2018 року захист персональних даних став однією з найбільш хвилюючих, обговорюваних та дещо болючих тем у межах бізнесового середовища. Причина дискусій — введення...

Останні новини

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ «ЮРИДИЧНОЇ ПРЕМІЇ РОКУ 2019»

10.06.2019

Щорічний рейтинг «Юридична премія року 2019», завершився урочистою церемонією нагородження. Gryphon Group визнано переможцем юридичної премії 2019 року в номінації: 🏆«Фірма року в сфері комплаєнс». Олена Линник, керуючий партнер Gryphon Group,...
Міжнародним рейтинговим виданням The Legal 500 відзначено практики комерційного та корпоративного права, а також практику M&A Gryphon

11.04.2019

The Legal 500 – міжнародним рейтинговим виданням відзначено в 2019 році практики комерційного та корпоративного права, а також практику M&A адвокатського бюро Gryphon Legal, що входить до мережі Gryphon...
Кредити фізичним особам за новими правилами

27.03.2019

Нацкомфінпослуг опубліковано проекти нормативно – правових актів, метою яких є посилення захисту прав позичальників за договорами позики та підвищення довіри до ринку фінансових послуг. Зокрема, заплановано внести зміни до...
Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з актуальних питань МСФЗ

07.02.2019

Компанія Gryphon Group продовжує проведення серії Семінарів з «МСФЗ 15, МСФЗ 16 та МСФЗ 9 та їх вплив на бухгалтерський облік і фінансову звітність». 7 лютого Олена Линник та...