UA

Аудитирські послуги

Трансформація фінансової звітності

Трансформація фінансової звітності

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

〈 “Перше застосування МСФЗ: кроки переходу”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉

На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства.

МСФЗ включає: Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) і Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS), в тому числі інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або Постійним Комітетом з інтерпретації (SIC), який діяв раніше.

〈 “Переваги впровадження МСФЗ”.
Експертна думка Керівника практики аудиту, детальніше… 〉

Особливості впровадження

Відповідно до нових вимог Закону про бухгалтерський облік, підприємства, що становлять суспільний інтерес (великі підприємства з балансовою вартістю активів понад 20 млн. євро та штатом працівників понад 250 осіб або наявність чистого доходу понад 40 млн. евро), зобов’язані:

 • Обрати (сформувати) облікову політику за МСФЗ
 • Визначити оціночні показники згідно МСФЗ на період переходу та подальші звітні періоди
 • Перейти на міжнародні стандарти підготовки фінансової звітності
 • Трансформувати свою службу фінансового та бухгалтерського обліку
 • Впровадити додаткову форму звітності – Звіт про управління

Ключові дати

Ключовими датами, які повинні враховувати підприємства, що відповідно до закону становлять суспільний інтерес є:

 • 01.2018р. – початок періоду перегрупування статей звітності за П(с)БО, внесення коригувань та здійснення обов’язкової трансформації за МСФЗ на дати проміжної звітності;
 • 12.2018р. – закінчення періоду трансформації проміжної звітності за МСФЗ;
 • 01.2019р. – повний перехід ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ. Початок першого звітного періоду за МСФЗ.

В рамках даної практики ми здійснюємо:

 • супровід переходу і першого застосування МСФЗ;
 • аналіз ведення бухгалтерського обліку на предмет визначення: моделей, принципів, підходів і класифікацій елементів фінансової звітності;
 • перекласифікація і / або перекласифікація елементів фінансової звітності:
  • здійснення коригувань в бухгалтерському обліку, шляхом створення нових коригувальних записів;
  • здійснення коригувань в бухгалтерському обліку, шляхом виключення об’єктів, які не відповідають вимогам МСФЗ;
  • здійснення перекласифікації елементів фінансової звітності шляхом перенесення сум з однієї статті бухгалтерського обліку в іншу;
 • переведення національних статей фінансової звітності та балансових статей до показників по МСФЗ;
 • аналіз ліквідності статей балансу і, в разі необхідності, перегляд вартості елементів фінансової звітності — за рахунок знецінення або створення резервів, зміна оцінки вартості статей балансу: запасів / дебіторської заборгованості / забезпечень / зобов’язань / ін. існуючих активів на балансі
 • Консультування з питань ведення бухгалтерського і податкового обліку по МСФЗ
 • Консультування з питань формування фінансової звітності за МСФЗ
Поділитися:
Анна Андреасян

Партнер Корпоративные финансы Комплаенс, Аудит

Ринки, на яких ми працюємо

Банки та фінанси

Фондовий ринок

IT-індустрія

Агропромисловість

Будівництво та нерухомість

Послуги, які ми надаємо

Облікова політика

Аудиторська компанія Gryphon Audit консултьує з питань розробки та впровадження облікової політики різних сфер бізнесу. 〈 “Основи МСФЗ”, про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉 На сьогоднішній день облікова політика забезпечує єдиний підхід для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності холдингами, банківськими та фінансовими групами, а також іншими бізнес-структурами та компаніями. 〈 “Облікова політика компанії”. Інтерв’ю […]

Системна інтеграція (автоматизація) бухгалтерського обліку

Команда Gryphon Audit надає комплексні рішення з автоматизації бухгалтерського обліку для бізнесу, в тому числі в рамках надання послуг з кредитування, факторингу, фінансового лізингу, переказу грошових коштів та обміну валют. Системна інтеграція бухгалтерського обліку передбачає комплексну автоматизацію всіх процесів укладання та внутрішнього обліку договорів, угод, транзакцій та нарахування платежів. 〈 “Актуальні питання МСФЗ”, детальніше про тренінг […]

Обов’язковий аудит фінансової звітності фінансових установ

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (обов’язковий та ініціативний аудит) фінансової звітності фінансових установ, в тому числі фінансових установ, які здійснюють переказ грошових коштів, платіжних організацій, факторингових, страхових, лізингових компаній, а також компаній по залученню коштів для будівництва. 〈 “Ключові зміни стандартів 2017-2018 року”, про семінар […]

Бухгалтерський облік

Gryphon Audit надає послуги з ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також національними правилами (П (С) БО).

Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Трансформація.

Gryphon Audit сопровождает переход компаний на МСФО, а также обучает ведению учета и составлению финансовой отчетности по международным стандартам.

Кадровий аудит

Gryphon Audit об’єднує фахівців з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиторів. Це професіонали з великим практичним досвідом управління процесами побудови і супроводу бухгалтерського обліку і звітності за міжнародними стандартами.

Аудит фінансової звітності

Сертифіковані аудитори та податкові консультанти Gryphon Audit надають повний комплекс послуг, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок (аудиту), надають консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, а також надають послуги з відновлення та ведення бухгалтерського обліку.

Управлінський облік

Специалисты Gryphon Audit осуществляют независимую проверку и оценку работы компаний клиентов. Цель внутреннего аудита – помощь в повышении эффективности осуществления управленческих функций, предоставление руководству данных анализа, а также оценок и рекомендаций.