RU

Аудиторские услуги

Трансформація фінансової звітності

Трансформация финансовой отчетности

Аудиторська компанія Gryphon Audit супроводжує процес переходу компаній та першого застосування МСФЗ, а також навчає ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

〈 «Перше застосування МСФЗ: кроки переходу», про тренінг Gryphon Academy детальніше… 〉

На сьогоднішній день складати фінансову звітність за міжнародними стандартами зобов’язані: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, фінансові установи та інші підприємства.

МСФЗ включає: Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) і Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS), в тому числі інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або Постійним Комітетом з інтерпретації (SIC), який діяв раніше.

〈 «Переваги впровадження МСФЗ».
Експертна думка Керівника практики аудиту, детальніше… 〉

Особливості впровадження

Відповідно до нових вимог Закону про бухгалтерський облік, підприємства, що становлять суспільний інтерес (великі підприємства з балансовою вартістю активів понад 20 млн. євро та штатом працівників понад 250 осіб або наявність чистого доходу понад 40 млн. евро), зобов’язані:

 • Обрати (сформувати) облікову політику за МСФЗ
 • Визначити оціночні показники згідно МСФЗ на період переходу та подальші звітні періоди
 • Перейти на міжнародні стандарти підготовки фінансової звітності
 • Трансформувати свою службу фінансового та бухгалтерського обліку
 • Впровадити додаткову форму звітності – Звіт про управління

Ключові дати

Ключовими датами, які повинні враховувати підприємства, що відповідно до закону становлять суспільний інтерес є:

 • 01.2018р. – початок періоду перегрупування статей звітності за П(с)БО, внесення коригувань та здійснення обов’язкової трансформації за МСФЗ на дати проміжної звітності;
 • 12.2018р. – закінчення періоду трансформації проміжної звітності за МСФЗ;
 • 01.2019р. – повний перехід ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ. Початок першого звітного періоду за МСФЗ.

В рамках даної практики ми здійснюємо:

 • супровід переходу і першого застосування МСФЗ;
 • аналіз ведення бухгалтерського обліку на предмет визначення: моделей, принципів, підходів і класифікацій елементів фінансової звітності;
 • перекласифікація і / або перекласифікація елементів фінансової звітності:
  • здійснення коригувань в бухгалтерському обліку, шляхом створення нових коригувальних записів;
  • здійснення коригувань в бухгалтерському обліку, шляхом виключення об’єктів, які не відповідають вимогам МСФЗ;
  • здійснення перекласифікації елементів фінансової звітності шляхом перенесення сум з однієї статті бухгалтерського обліку в іншу;
 • переведення національних статей фінансової звітності та балансових статей до показників по МСФЗ;
 • аналіз ліквідності статей балансу і, в разі необхідності, перегляд вартості елементів фінансової звітності — за рахунок знецінення або створення резервів, зміна оцінки вартості статей балансу: запасів / дебіторської заборгованості / забезпечень / зобов’язань / ін. існуючих активів на балансі
 • Консультування з питань ведення бухгалтерського і податкового обліку по МСФЗ
 • Консультування з питань формування фінансової звітності за МСФЗ
Поделиться:
Анна Андреасян

Партнер

Корпоративные финансы

Комплаенс, Аудит

Рынки, на которых мы работаем

Банки и финансы

Фондовый рынок

IT-индустрия

Агропромышленность

Строительство и недвижимость

Услуги, которые мы предоставляем

Учетная политика

Аудиторская компания Gryphon Audit консультирует по вопросам разработки и внедрения учетной политики различных сфер бизнеса. 〈 «Основы МСФО», о тренинге Gryphon Academy детальнее… 〉 Сегодня учетная политика обеспечивает единый подход для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности холдингами, банковскими и финансовыми группами, а также другими бизнес-структурами и компаниями. 〈 «Учетная политика компании».  Интервью Руководителя практики […]

Системная интеграция (автоматизация) бухгалтерского учета

Команда Gryphon Audit предоставляет комплексные решения по автоматизации бухгалтерского учета для бизнеса, в том числе в рамках предоставления услуг по кредитованию, факторингу, финансовому лизингу, переводу денежных средств и обмену валют. Системная интеграция бухгалтерского учета предполагает комплексную автоматизацию всех процессов заключения и внутреннего учета договоров, соглашений, сделок и начисления платежей. 〈 «Актуальные вопросы МСФО», детальнее о […]

Обязательный аудит финансовой отчетности финансовых учреждений

Сертифицированные аудиторы и налоговые консультанты Аудиторской компании Gryphon Audit предоставляют полный комплекс услуг, связанных с проведением аудиторских проверок (обязательный и инициативный аудит) финансовой отчетности финансовых учреждений, в том числе финансовых учреждений, которые осуществляют перевод денежных средств, платежных организаций, факторинговых, страховых, лизинговых компаний, компаний по привлечению средств для строительства. 〈 «Ключевые изменения стандартов 2017-2018 года», о семинаре […]

Бухгалтерский учет

Gryphon Audit предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также национальным правилам (П(С)БУ) .

Финансовая отчетность. МСФО

Gryphon Audit сопровождает переход компаний на МСФО, а также обучает ведению учета и составлению финансовой отчетности по международным стандартам.

Кадровый аудит

Gryphon Audit объединяет специалистов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиторов. Это профессионалы с большим практическим опытом управления процессами построения и сопровождения бухгалтерского учета и отчетности по международным стандартам.

Аудит финансовой отчетности

Сертифицированные аудиторы и налоговые консультанты Gryphon Audit предоставляют полный комплекс услуг, связанных с проведением аудиторских проверок (аудита), консультируют по вопросам бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также предоставляют услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета.

Управленческий учет

Специалисты Gryphon Audit осуществляют независимую проверку и оценку работы компаний клиентов. Цель внутреннего аудита — помощь в повышении эффективности осуществления управленческих функций, предоставление руководству данных анализа, а также оценок и рекомендаций.