Media

Ліцензійна згода

Ліцензійна згода

27.04.16

Дмитро Мелаш

Керівник проектів

Юридична практика

З метою системного вдосконалення, уніфікації та спрощення порядку ліцензування господарської діяльності Верховною Радою України було прийнято оновлений Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Закон про ліцензування), який набув чинності 28 червня 2015 року та поширюється, зокрема, і на ліцензування фінансових послуг.

Згідно з положеннями даного Закону, рішення про видачу ліцензії (крім ліцензій Національного банку України) має бути прийнято не пізніше 10 робочих днів, плата за її отримання становить одну мінімальну заробітну плату, а рішення про анулювання ліцензії можливо ефективно оскаржити в Експертно-апеляційній раді з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України.

Разом із цим, чи то випадковим, чи то ціленаправленим наслідком прийняття Закону про ліцензування стало те, що відтепер луцензуватимуться усі фінансові послуги, а не тільки ті, обов’язковість ліцензування яких прямо встановлена профільним законом (а саме ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Саме до такого висновку дійшла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), за наслідками тлумачення пункту 2 частини 1 статті 8 Закону про ліцензування, в якому зазначається, що ліцензуванню підлягає надання фінансових послуг без посилання на особливості, встановлені спеціальним (профільним) законодавством. З урахуванням того, що Законом про ліцензування таких особливостей не встановлено, зазначене, з позиції Нацкомфінпослуг, свідчить про те, що ліцензуватися повинні всі без винятку фінансові послуги, зокрема, й ті, які сьогодні не ліцензуються, а саме: факторинг, надання коштів у позику, кредитування за рахунок власних коштів, надання гарантій та поручительств, фінансовий лізинг.
З урахуванням зазначеного, Нацкомфінпослуг розробила проект «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» (Проект Ліцензійних умов), який уже пройшов обговорення, був доопрацьований та повторно опублікований на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 4 лютого 2016 року.

Проект Ліцензійних умов покликаний стати єдиним уніфікованим нормативним актом, на підставі якого фінансові установи, підзвітні Нацкомфінпослуг, отримуватимуть ліцензії на надання тих чи інших фінансових послуг. Він включив у себе переважну більшість нормативів, які вже досить тривалий час є ліцензійними умовами для кредитних спілок, ломбардів, страхових компаній тощо.

Однак при цьому Проект Ліцензійних умов містить і ряд нововведень, ключовими з яких є такі.

Наперед необхідно відзначити, що Нацкомфінпослуг, нарешті, вирішила врегулювати на нормативному рівні, що ж являє собою така фінансова послуга, як залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Відсутність такого регулювання породжує правову невизначеність, за якої будь-яке залучення фінансовою установою активів із зобов’язанням щодо їх повернення часто трактується контролюючими органами як фінансова послуга.
Тому Проектом Ліцензійних умов прямо передбачено, що залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення є фінансовою послугою, яка передбачає залучення такою фінансовою установою грошових коштів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк із виплатою вкладнику процентів. При цьому залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи – не є фінансовою послугою.

Позитивним для ринку фінансових послуг є також те, що Проектом Ліцензійних умов планується встановити чіткі критерії розмежування власних та залучених коштів для всіх фінансових установ (а не тільки для кредитних установ, як тепер), що є критерієм розділення таких фінансових послуг, як кредитування за рахунок власних коштів та кредитування за рахунок залучених коштів. Ключовим із пропонованих критеріїв є те, що кошти, отримані фінансовою установою як субординований борг, не належать до залучених коштів.

Разом із цим у здобувача ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії повинні бути відсутні невиконані заходи впливу (незалежно від того, чи настав строк їх виконання).

Окрім цього, під час прийняття рішення про видачу ліцензії Нацкомфінпослуг буде встановлювати факт наявності контролю за діяльністю фінансової установи з боку резидентів держав-агресорів, зокрема, на підставі таких ознак:

  • наявність у резидента держави-агресора (прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими) частки понад 50% у статутному капіталі фінансової установи;
  • зайняття резидентом держави-агресора посади керівника виконавчого та/або наглядового органу фінансової установи;
  • якщо резиденти держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу фінансової установи та/або мають більше половини голосів у них;
  • якщо резиденти держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності фінансової установи, давати обов’язкові до виконання вказівки тощо.

При цьому слід зазначити, що у випадку самостійного встановлення Нацкомфінпослуг фактів наявності контролю за діяльністю фінансової установи, зазначене може бути розцінене як взяття на себе частини повноважень Антимонопольного комітету України. Тому зазначені рішення Нацкомфінпослуг доцільно приймати винятково на підставі відповідних висновків Антимонопольного комітету.

Окрім зазначеного, Проектом Ліцензійних умов передбачено, що фінансова установа зобов’язана мати та підтримувати в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому розміщуватиме інформацію про свою діяльність, зокрема: внутрішні правила надання фінансових послуг (не пізніше наступного робочого дня після дати набуття ними чинності), річну фінансову та консолідовану фінансову звітність, перелік керівників (у тому числі, керівників структурних підрозділів), перелік фінансових послуг, їх ціну/тарифи, відомості про власників істотної участі (10% та більше в статутному капіталі) та контролерів, а також інформацію про свої відокремлені підрозділи, ліцензії/дозволи тощо.

Разом із цим, Проектом Ліцензійних умов передбачено, що всі відокремлені підрозділи фінансової установи мають бути належним чином зареєстровані – інформація щодо них має бути внесена не тільки до Державного реєстру фінансових установ (як зараз), а й до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (із присвоєнням їм коду ЄДРПОУ).

Таким чином, починаючи з дати набрання чинності проектом Ліцензійних умов (імовірність його прийняття дуже висока), усі без виключення фінансові послуги, контроль за наданням яких здійснює Нацкомфінпослуг, потребуватимуть ліцензії регулятора. При цьому для діючих фінансових установ (та юридичних осіб без статусу фінансової установи), які надають такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг, позика, кредитування за рахунок власних коштів, гарантії та поручительства, довірче управління фінансовими активами, встановлено обов’язок протягом шести місяців із дня набрання чинності проектом Ліцензійних умов отримати ліцензії на ці послуги або виключити їх із видів діяльності.

Однак при цьому слід зазначити, що деякі положення Проекту Ліцензійних умов можуть бути відкориговані відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг», проект якого (№ 3739) був прийнятий за основу 31 березня 2016 року та яким передбачено, що ліцензуватися повинні не всі фінансові послуги, а тільки ті, що ліцензуються зараз.

Тож чи необхідно буде «неліцензованим» фінансовим установам отримувати ліцензії на всі фінансові послуги, залежатиме від того, чи буде прийнятий у цілому проект Закону №3739 або інший аналогічний законопроект.

Share:

You will be interesting:

Форензік-аудит є умовою правильної оцінки ризиків за операціями з пов’язаними особами

12.12.2018

Helen Lynnyk

Джерело: Укаїнський Юрист Керуючий партнер GRYPHON GROUP Олена Линник Форензік офіцер  GRYPHON GROUP Евгеній Столярчук Правильне управління фінансами компанії та економічно обґрунтоване корпоративне структурування є запорукою ефективного функціонування компанії...
Банківський комплаєнс фінансового стану боржника/контрагента

12.11.2018

Інесса Михальенко

За офіційними даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, протягом 2012 – 2017 років, в управління Фонду передано 96 банків, серед яких: 85 банків вже стані ліквідації, 7 банків у...
European Regulatory Vector

11.10.2018

Helen Lynnyk and Igor Lynnyk

When Ukraine signed the Association Agreement with the European Union in 2014, we officially chose the European vector of development. However, it is not plain sailing and requires systematic...
Про ключові новації та правничі інструменти які стануть у нагоді задля узгодження діяльності бізнесу нормами Регламенту GDPR

10.10.2018

Олена Линник

Джерело: Український Юрист Із наближенням травня 2018 року захист персональних даних став однією з найбільш хвилюючих, обговорюваних та дещо болючих тем у межах бізнесового середовища. Причина дискусій — введення...
Керівні можливості

13.09.2018

Ігор Линник

Знання у сфері професіоналізм Компетенції партнерів у бізнесі є ключовими чинниками, що впливають на стратегію бізнесу, шлях його розвитку та успіх. Знання у сфері є, безумовно, важливими, але вони...
Новації в комплаєнс – процедурах та імплементацію європейського законодавства в українські реалії.

30.06.2018

Олена Линник

Запровадження нових та посилення діючих комплаєнс – процедур в Україні є одним із ключових етапів імплементації європейського законодавства та актів міжурядових організацій. За результатами співпраці з Міжнародним валютним фондом,...
Де судитися з Фондом? Підсудність спорів, стороною яких є ФГВФО

06.03.2018

Ігор Линник

Внаслідок посилення Національним банком України контролю над банками та реалізацією кардинальних кроків щодо їх «укріплення», відбулося очищення банківської системи України, в результаті якого починаючи з 2014 р. неплатоспроможними було...
Юрбізнес на хвилі «Forensic»

07.05.2018

Ігор Линник

«Той хто володіє інформацією, той володіє світом», – легендарний вислів Натана М. Ротшильда, засновника сім’ї Ротшильдів, однієї з найбагатших та найвпливовіших сімей сучасного світу. Цей вислів якнайкраще характеризує теперішній...

Latest news

Міжнародним рейтинговим виданням International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) 2019 відзначено практику Банківського та фінансового права Gryphon

09.01.2019

Міжнародним рейтинговим виданням International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) 2019 відзначено практику Банківського та фінансового права Gryphon. IFLR1000 це довідник провідних світових юридичних фірм та юристів у сфері фінансів...
Gryphon Legal відзначений рейтинговим дослідженням “Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України-2018” в 3-х експертизах

26. 12. 2018

Gryphon Legal відзначений рейтинговим дослідженням “Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України-2018” в 3-х експертизах: Корпоративне право та M&A Корпоративне управління та комплаєнс Банківське та фінансове право Gryphon Group вже...
Gryphon Group партнер Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення»

19.11.2018

Gryphon Group має честь виступити партнером Міжнародної науково-практичної конференціії «Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення», яка відбудеться 23 листопада в НаУКМА. Конференцію організовують представники Національного університету «Києво-Могилянська академія»...
Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні?

19.11.2018

Які правові зміни чекають аудиторів в Укураїні? – з таким питання виступила на семінарі «Етапи запровадження реформи аудиторської діяльності в Україні» CEO Gryphon Audit Олена Линник. ЗУ Про аудит...